image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید


خون ریزی در عضلات طیورخون ریزی های عضلانی ،به عنوان یک نشانه کالبد گشایی در موارد مختلفی ممکن است دیده شود و منحصر دانستن آن به بیماری

بورس عفونی ،خطای بسیار بزرگی است عوامل عفونی مانند ویروس کم خونی عفونی ماکیان و آدنوویروس عامل هپاتیت همراه با

کنجیدگی و عوامل غیرعفونی مثل مسمومیت با نمک ،گرمازدگی شدید و عوامل غیر عفونی ایجادکننده ی سندرم هموراژیک مثل

کمبود ویتامین k ، از دیگر دلایل متداول ایجاد خونریزی در عضلات هستند .

خون ریزی های مشاهده شده در ماکیان مشکوک به بیماری بورس عفونی ، در بیش تر موارد ممکن است بیش از آنکه  به ویروس

بیماری بورس عفونی ربط پیدا کنند ،در اثر حضور ویروس کم خونی عفونی ماکیان ایجاد شده باشند .جراحات مشخص کننده آنچه

سندرم هموراژیک نامیده می شود ،خون ریزی های داخل جلدی ،زیر جلدی و داخل عضلانی است .خون ریزی های داخل جلدی و

زیر جلدی در بال ها اغلب با ادم شدید و درماتیت متعاقب آن ،که ممکن است به دلیل فعالیت باکتریها قانقاریایی شود ،همراه است .

خون ریزی های زیر جلدی پا ،ممکن است به شکل گیری زخم بیانجامد .

مسمومیت های قارچی بسته به شدت و تنوع آن ،از دیگر عوامل ایجاد کننده ی خون ریزی در عضلات هستند . اهمیت این موضوع

به اندازه ای است که هنگام مواجهه با پا و پوست پریده رنگ و سفید ،می بایست به سایر نشانه ها ی مسمومیت های  قارچی مانند

تحلیل اندام های لمفاوی و بیضه ها و بزرگ شدن کبد،طحال و کلیه ها و نیز ارزیابی مواد اولیه ی جیره و سلامت آنها توجه گردد.