image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

  عامل ایجاد کننده پنومونی گوسفند که یکی از مهمترین بیماری های دام از جنبه اقتصادی است می توان به

باکتری پاستورلا همولیتیکا اشاره کرد.

عوامل استرس زایی از جمله حمل و نقل دام، بدی آب وهوا .... اخته کردن و عوامل میکروبی از جمله موارد مستعد کننده بیماری مذکور در دام است.

  از جمله راه های کنترل و پیشگیری این دو بیماری مهم رعایت اصول مدیریت بهداشتی دامداری ها، انجام

ضوابط بهسازی و نوسازی اماکن دامی براساس اصول علمی دامپروری، توجه به قرنطینه و

ورود و خروج دام، ضدعفونی جایگاه نگهداری دام وخارج کردن کود و فضولات دامی از جایگاه نگهداری دام در بازه

های زمانی مناسب است.