image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

اگرچه ،آمانتادین به طور تجربی نشان داده است که می تواند در کاهش تلفات در گله های طیور آلوده شده با ویروس های آنفلوانزای با حدت زیاد موثر باشد ،اما،استفاده ی از آن در حیواناتی که به تغذیه ی انسان می رسند مطلقا جایز نیست .کاربرد آمانتادین در این حیوانات ،می تواند به سرعت به ظهور ویروس های مقاوم به آمانتادین بیانجامد .جداسازی ویروس های آنفلوانزای H9N2وH5N1مقاوم به آمانتادین ،از طیور پرورش یافته در چین ،نشان داده شده که با افزودن آمانتادین به دان طیور ،توسط برخی پرورش دهندگان مرتبط بوده است .امروزه ،درمان طیور با داروهای ضد آنفلوانزای Aبه هیچ عنوان توصیه نمی شود