image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

سایترکس

سایترکس
اولترابیوتیک

استفاده به صورت اسپری در حضور پرنده :

کنترل واکنشهای پس از واکسیناسیون درمان کمکی مایکوپلاست (MG/MS)پیشگیری ودرمان کمکی بیماری های تنفسی

استفاده در آب آشامیدنی :

محرک رشد پیشگیری و درمان سالمونلوز کنترل اسهال باکتریایی وآنتریت نکروتیک پیشگیری ودرمان کلی باسیلوز

استفاده به عنوان ضد عفونی کننده:

هچری سطح تخم مرغ نطفه دار تجهیزات محیط وآب آشامیدنی لانه های تخمگذاری

معرفی سایترکس:

مولکول سایترکس یک اولترابیوتیک (ضد باکتری ،ضد ویروس،وضد قارچ)است. این محصول از ترکیب اسید اسکوربیک فعال شده (به صورت فیزیکی) وبرخی اسیدهای ارگانیک وگلیسیرین به دست می آید.

تعریف اولترابیوتیک:

اولترابیوتیک ترکیبی از ارگانیک است که قابل تجزیه در محیط می باشد.اولترابیوتیک علیه انواع باکتری های بیماری زا قارچها وطیف وسیعی از ویروس ها موثر است و فاقد تاثیرات منفی روی میکروفلور مفید بوده وایجاد مقاومت باکتریایی نمی کند.

موارد استفاده از سایترکس:

سایترکس را می توان به سه شیوه استفاده نمود.
1-در آب آشامیدنی
2-اسپری در حضور گله از طریق مه پاش ها ویا دستگاه اسپری
3-به عنوان ضد عفونی کننده

1-استفاده در آب آشامیدنی:

ورود جوجه ها به گله: به تنهایی ویا همراه با آنتی بیوتیک ها در 3 تا 5 روز اول زندگی جهت حذف ویروس ها قارچ ها و باکتری های عامل اسهال وبیماری های تنفسی استفاده می گردد.
دوز موثر:10mi/100liter(در موارد وجود سابقه بیماری دوز 20mi/100literتوصیه می شود.)
کنترل وپیشگیری واکنش های پس از واکسیناسیون :12ساعت پس از واکسیناسیون با واکسن های زنده تنفسی همچون نیوکاسل وبرونشیت وآنفلونزا به مدت حداقل 5 روز متوالی روزانه 8 ساعت به کار می رود.سایترکس نباید 24 ساعت قبل وتا 12 ساعت پس از واکسیناسیون استفاده شود.هدف از استفاده کاهش واکنش های پس از واکسیناسیون وکاهش استفاده از آنتی بیوتیک هاست.
دوز موثر :10mi/100liter
درمان کمکی در بیماری های تنفسی:به مدت 4 تا 5 روز متوالی به همراه آنتی بیوتیک در گله ای که علائم عطسه ورال تنفسی دارد استفاده می شود.در صورت نیاز می توان درمان را برای مدت طولانی تری ادامه داد.
دوز موثر :20mi/100liter
جلوگیری از سالمونلوز:در گله های آلوده به سالمونلا ویا به منظور پیشگیری استفاده می شود.
دوز پیشگیری :10mi/100literبه صورت مداوم
دوز در گله مبتلا:20mi/10literبه مدت حداقل 21روز
کمک درمانآنتریت نکروتیک :مطالعات نشان می دهد که مصرف سایترکس به میزان 20mi/100literدر آب آشامیدنی می تواند در درمان آنتریت نکروتیک موثر واقع شود وافزایش چشمگیری در وزن گیری جوجه ها در مقایسه با گله های درمان نشده ایجاد نماید.همچنین در همین مطالعات در صد مرگ ومیر از12%،5 به 1%،6،3-8 کاهش یافته است.
کنترل اسهال (غیر اختصاصی)جهت درمان پرندگان مبتلا به اسهال با عامل ایکولای وسایر عوامل بیماری زا روده ای استفاده می شود.دوز موثر در مادر ،اجداد وگوشتی :20-30mi/100liter
دوز موثر در تخمگذار: 30mi/100liter
درمان کلی باسیلوز:در گله های تخمگذار به مدت حداقل 3 تا 7 روز استفاده می شود .این آلودگی در طیور تخمگذاری که ماه ها آنتی بیوتیک مصرف کرده ولی به درمان پاسخ نداده اند شایع است .
دوز موثر :30mi/100liter
محرک رشد :به عنوان جایگزین محرک رشد های آنتی بیوتیکی نظیر آویلامایسین وفلاوومایسین استفاده می گردد.
دوز موثر :10mi/100liter
اثر سایترکس مایع در مقابل فلاوومایسین روی بازدهی در طیور گوشتی 42 روزه
عفونت بند ناف :این محصول به کنترل عفونت بند ناف با منشا آلودگیسودوموناس در هچری کمک می کند.
دوز موثر در گوشتی :80mi/100literبه مدت 3 تا 5 روز

2- استفاده به روش اسپری در حضور گله (دوز موثر :100mi/100liter)

کنترل واکنشهای پس از واکسیناسیون :یک لیتر از محلول آماده مصرف را برای 250مترمربع به وسیله دستگاه اسپری ویا سیستم خنک کننده (مه پاش) 12ساعت پس از واکسیناسیون با واکسن زنده به مدت حداقل 5 روز متوالی دوبار در روز به مدت 5 تا 10 دقیقه استفاده نمایید.
کمک به درمان بیماری های تنفسی ویروسی یا باکتریایی :دوبار در روز به مدت حداقل 4 تا 5 روز در گله ای که علایم عسطه وخس خس تنفسی دارد استفاده کنید.بهترین نتایج زمانی حاصل می شود که به طور همزمان سایترکس را در آب آشامیدنی نیز تجویز نمود.
بیوسکیوریتی :یک لیتر از محلول آماده مصرف را برای 250متر مربع به وسیله دستگاه اسپری ویا سیستم خنک کننده (مه پاش)دوبار در روز به مدت 5 تا 10 دقیقه استفاده نمایید .در روز واکسیناسیون از این محلول استفاده نکنید.
درمان کمکی در گله های MG/MSمثبت
در اولین روزهای زندگی جوجه ها سایترکس را به مدت 3 تا 5 روز روزانه دوبار اسپری نمایید همزمان می توان از محصولات ضد مایکوپلاسمایی (تایلوزینفانروفلوکساسین ،تیامولین)در آب آشامیدنی استفاده نمود.
در زمان تکرار داروها یضد مایکوپلاسمایی (دوروز پس از واکسیناسیون گله با واکسن ویروس های تنفسی )سایترکس را به مدت 3 تا 5 روز روزانه دو بار اسپری کنید .
نکته:به هنگام اسپری کردن تهویه ها را خاموش کرده وبه منظور جلوگیری از بیرون راندن اسپری توسط جریان هوا سالن را با چادر یا پرده بپوشانید در سالن های فاقد پرده سایترکس راصبح زود ودر غیاب باد اسپری کنید.
در طول سالن مرغداری بسته به اندازه آن 10 تا 15 دقیقه قدم زده وکل گله را اسپری کنید در صورت امکان دو بار کل سالن را اسپری نمایید .اسپری کردن سایترکس مایع بسیاری از میکروبها ی بیماری زا مستقر در دستگاه تنفسی فوقانی را از بین می برد.سایترکس بر خلاف بسیاری از ضد عفونی کننده های دیگر خاصیت باکتری کشی دارد.باید توجه داشت که ضدعفونی کننده هایی که فقط از رشد میکروب جلوگیری می کنند وباعث نابودی آنها نمی شوند برای حذف عامل بیماری زا به زمان بیشتر ونیز به کمک سیستم ایمنی نیاز دارند.

3-استفاده به عنوان ضد عفونی کننده:

ضدعفونی سطح تخم مرغ نطفه دار وتخم مرغ خوراکی 100mi/100liter
در هچری ها 200mi-100mi/100liter
در کشتار گاه ها جهت کاهش بار میکروبی گوشت وافزایش ماندگاری 20mi-100mi/100liter

طیف اثر سایترکس:

موثر علیه انواع میکروب های بیماری زای باکتریایی ویروسی وقارچی نظیر ایکولای،کلستریدیوم ،لیستریا ،سالمونلا،مایکوپلاسما ،لارنگوتراکئیت ،آنفلونزا،IBDT ،IBVآبله ،نیوکاسل ،آسپرژیلوس نایجر ،کاندیدا آلبیکانس وتریکوفیتون
موثر علیه گونه های پاتوژن مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها

ویژگی های ارگانیک سایترکس:

فاقد ترکیبات شیمیایی وفاقد باقیمانده : فاقد دوره پرهیز از مصرف حتی در زمان استفاده در آب آشامیدنی
دوز کم: از آنجا یی که سایترکس برای فعالیت میکروب کشی خود فقط کافی است با جدار سلول تماس برقرار کند مقادیر بسیار کم آن(12-100PPM) برای مهار رشد ومیزان (100-200PPM)برای از بین بردن اکثر باکتریها کافی است.
عدم ایجاد مقاومت باکتریایی :
سایترکس روی DNAیا دیگر اجزای سلول تاثیر نمی گذارد وبنابراین سرطان زا وموتاژنیک نبوده وباعث مقاومت باکتریایی نمیشود.
سازگاربا آنتی بیوتیک ها،پربیوتیک ها،پروبیوتیک ها،سولفامیدها،واسیدهای ارگانیک
طیف اثر انتخابی :با دوزهای توصیه شده قابلیت باکتری کشی داشته وفقط باکتری های بیماری زا را از بین می برد.
موثر در حضور مواد آلی
مقاوم در برابر سختی آب وکلر
عدم فراریت:حتی در درجه حرارت های بالا نیز کارایی خود راحفظ می کند.
زمان اثر کم وماندگاری طولانی به عنوان ضدعفونی کننده:برای نابودی میکروبها به 1 تا 5 دقیقه زمان نیاز دارد وتا 48 ساعت موثر باقی می ماند.
فاقد تداخل اثر با اجزای خوراک
عدم خورندگی:اگر چه PHسایترکس بسیار پایین است (1، 3-5)اما خاصیت خورندگی ندارد چرا که فاقد اسیدهای قوی است .
اثر بخشی در محیط اسیدی وقلیایی :از آنجا یی که مکانیسم اثر آن وابسته به PHنیست هم در محیط اسیدی وهم قلیایی اثر خود را اعمال می کند.(PH:2-9)
سازگار با پوست وبدون اثرات سوزنندگی در حیوانات وانسان های در تماس با محصول
غیر سمی وغیر سرطان زا
ویژگی های ثانویه مصرف سایترکس :
جلوگیری از شیوع بیماری های تنفسی در گله
افزایش بازدهی وکاهش مرگ ومیر در گله هایی با سابقه تولید وبازدهی پایین
حفظ بیوسکیوریتی فارم

سایترکس اسید یفایر نیست:

اگرچه سایترکس حاوی اسیدهای ارگانیک مختلفی است اما اسیدیفایر نیست. برخلاف اسیدیفایر ها،مکانیسم اثر سایترکس وابسته به PHیا ترکیبات خوراک نیست .سایترکس با تماس بر سطح غشای سلولی نفوذ پذیری آن را افزایش داده وباکتری را از بین می برد.(مطالعات توکسیکولوژیک مولکولار به وسیله Xenometricsدر سال 1997و1999و2000)

بازدید 12004 بار
محتوای بیشتر در این بخش: مایکو- اد Myco-AD »

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های