image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

لباس یکبار مصرف واکسیناسیون

واکسیناسیون ویا بازدیدهای فنی کارشناسان از فارمها یکی از مهمترین روشهای پیشگیری و کنترل و درمان بیماربیماریهای واگیردرطیورو دام بوده ولی ورود این پرسنل و بخصوص واکسیناتورها که به طور حرفه ای به این کار اشتغال داشته و در فرمهای متعدد تردد دارند. خود میتوانند یکی از مهمترین عوامل انتقال اجرام بیماریزادر بین این فارمها و شکست بایوسکیوریتی ویا اصطلاحا امنیت زیستی باشند>در برسی های انجام شده در فارمهای کشور بیش از 90درصداز فارمهانسبت به رعایت این موضوع بی توجه بوده و اصالتااین خود بزرگترین عامل ایجاد بیماری وتلفات و افزایش مصرف بی رویه دارو و خسارات سنگین متعاقب از آن می باشد.در این راستا برای پیشگیری از این امر بسیار مهم که در غالب مواقع اصلا توجهی به آن نمیشودو برای جلوگیری از به هدر رفتن هزینه های زیادی که به منظور انجام واکسیناسیون و پیشگیری صورت گرفته استِلباسهای یکبار مصرفی با خصوصیات زیر تولید و پیشنهاد گردیده است:
• با تکنولوژی نا وبا خاصیت ضد میکروبی

• باضخامت مناسب جهت عدم استفاده ازلباس شخصی توسط پرسنل در زیز این پوشش و عدم ورود لباسهایی که دارای بیشترین احتمال الودگی می باشند

• دارای کلاه و ماسک مخصوص

• دارای جیب های مخصوص قرارگیری شیشه واکسن ویا وسایل کار

• لباس یک تیکه و بدون پوشش کفش بوده وبایستی توجه داشت که برای پیشگیری از پوشیدن مجدد کفش شخصی از جوراب در ساخت این لباس استفاده نشده است و باید دانست که ورود کفش شخصی نیز مانند لباس دارای مخاطره زیادی میباشد.

• اکیدا توصیه میشود قبل از ورود هر نوع پرسنل اعم از خودی یاکارشناسان مرجعه کننده به فارمو یا واکسیناتورها حتما ابتدا این اشخاص لباس و کفش خود را تعویض نموده دوش گرفته و شپش بالباس و کفش مخصوص فارم وارد مزرعه گردند.

بازدید 289539 بار

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های