image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

شیر خشک بدون چربی پرسا

در کشور ما، به دلیل فراوانی موارد بیماریها و عدم کارآمدی و کفایت الزمه در واکسیناسیون گله های طیور بخصوص در روش آشامیدنی ، همواره به کارایی این روش ارزشمند ، کم هزینه و کم استرس به دید ظن و گمان نگریسته شده است . با این حال ، باید دانست که در عدم حصول نتیجه مناسب در واکسیناسیون حدالقل یکی از موارد زیر و یا ترکیبی از آنها دخیل می باشند:

 1.  کیفیت و کمیت واکسن ساخته شده از مرحله خلوص در کشت ، تکثیر تا لیو فیلیزه کردن واکسن ساخته شده.
 2.  میزان هم پوشانی تیتر ایمنی حاصل از واکسیناسیون به وسیله سویه بکار رفته در واکسن در مقابل ویروس بیماری زای موجود در فیلد.
 3.  وضعیت ایمنی گله از لحاظ درگیریهای کلینیکی ، تحت کلینیکی و یا کمون سایر بیماریها
 4.  انجام صحیح واکسیناسیون ) 05% علل موفقیت و یا شکست برنامه واکسیناسیون (

در بررسیهای انجام شده در بسیاری از فارمها برنامه مدون و مشخصی در انجام صحیح روش آشامیدنی برای حصول نتایج مناسب حاصل از واکسیناسیون وجود نداشته که این خود میتوانست از دالیل مهم عدم کارایی برای واکسنهای آشامیدنی به شمار آید. بنابراین و بر اساس مطالعات و آزمایشات فراوان انجام شده توسط گروه مطالعات این شرکت و با نظارت کارشناسان محترم سازمان دامپزشکی
کشور و رعایت اصول مندرج در منابع علمی معتبر از حیث مواد بکار رفته در این محصول و هم چنین نحوه مصرف آن توانست ، تاثیر فوق العاده این پارامترها را در رسیدن به تیتر کارآمد در این روش از واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها را به اثبات برساند.
خصوصیات کاربردی :

 •  استفاده از شیرخشک بدون چربی به همراه واکسنهای خوراکی در طیور میتواند به طور متوسط 111% راندمان واکسیناسیون را بهبود ببخشد.
 •  شیر دارای پروتئین های ساده و قابل جذب است ، ولی چربی گیری آن به روش حرارتی میتواند باعث ؛ دناتوره یا انعقاد پروتئینها و تشکیل ماکرو ملکول هایی از این مواد شود ، که به دلیل حل نشدن آنها درآب ، باعث جذب تعداد زیادی از ذرات واکسن به آن ملکولهای بزرگ و مصرف مقدار دز بیشتری از واکسن توسط عدهای از پرندگان و عدم دریافت دز الزمه توسط عده دیگر گردد. 
 •  در محصول تهیه شده پرسا ، چربی با روش فیلتراسیون از شیر جدا میشود و به این دلیل ، ذرات سوخته در شیر خشک تولیدی ایجاد نمیشود. پروتئنهای ساده وسهل الهضم موجود در شیر ، عالوه بر کاهش استرس ناشی از واکسیناسیون در گله با تمامی باقی مانده مواد ضد عفونی کننده در آب و یا ظروف فارم و یونهای مضر برای واکسنها در آب آشامیدنی ، مانند : کلر ، آهن ، مس ، روی ، ید و...) به عنوان یونهای ویروس کش ( ترکیب شده و آنها را از دسترس ذرات حساس واکسن دور نگه میدارد ، که این خود عالوه بر حفاظت از ذرات زنده واکسن در مقابل این مواد مضر ، از ترکیب تعداد فراوانی از این ویروسها با ذرات بار دار نیز پیشگیری خواهد نمود.
 •  شیر دارای مقادیر فراوانی الکتوز است که عالوه بر کمک بسیار در مقابله با استرس وارده به پرنده به زنده ماندن ذرات واکسن در مدت زمان واکسیناسیون نیز کمک خواهد نمود.
 •  این محصول دارای مواد تقویت کننده ایمنی میباشد ، که باعث افزایش فاگوسیتوز و جذب بیشتر ویروسهای واکسن در روده میگردد.
 •  از مواد افزودنی در این ترکیب میتوان به موادی اشاره نمود که پایداری ویروسهای واکسن در مدت زمان مصرف را به همراه پروتئین و الکتوز شیر تا بیست برابر حالت عادی ، افزایش میدهند .) ویروسهای واکسن در آب معمولی 05 دقیقه زنده می مانند ، در صورتیکه در آب حاوی شیر خشک تا 4 ساعت زنده خواهند ماند ( خصوصیات فیزیکی و شیمیایی : 
 • این محصول بر اساس دستورالعملهای منابع معتبر جهانی ساخته شده و دارای حداقل مواد سوخته ، چربی بسیار جزئی ، قند و پروتئین قابل جذب مطابق با استانداد ، اندیس حاللیت بسیار مناسب ) میکروسکوپیک ( ، حداقل توتال کانت میکروبی و قارچی و اسیدیته نرمال میباشد.

موارد احتیاط :

 1. در تمامی کشورهای پیشرفته ی دنیا استفاده از شیر خشک های مورد مصرف در مصارف تغذیه کودک )انسانی( به دلیل وجود مقادیر فراوان چربی )22%( و فر موله کردن امالح، بخصوص آهن،کلر،ید،مس و.... .در ساخت آنها ، استفاده از این نوع از شیرخشکها به همراه واکسنهای آشامیدنی طیور ممنوع می باشند.
 2. استفاده از شیر خشک های مورد مصرف در خوراک دام و طیور،بدلیل بهره گیری از ضاایعات ماواد لبنای و شایر هاای باکیفیات پاایین ودر نتیجاه حضور ذرات سوخته فراوان در آن ها ، اندیس حاللیت بسیار نامناساب ) میکروساکوپی ( توتاال کانات میکروبای فاراوان ، اسایدیته ایار نرماال ، چربی زیاد ، قند و پروتئین ناکافی و ایر قابل جذب و... در مصرف آشامیدنی طیور ممنوع میباشد. ترکیبات : چربی : حداکثر 0/0 % پروتئین : 05 - % 72% الکتوز : 00 -% 05% مواد تقویت کننده ایمنی : 0 %

طریقه و میزان مصرف :
آب مورد استفاده برای واکسیناسیون خوراکی بایستی خنک ، عاری از مواد ضد عفونی کننده ،دارای حداقل امالح ، جلبکها و آلودگیهای میکروبی باشد. برای ایجاد شرایط فوق ، بهتر است از آب چاه استفاده شود . آب مورد نیاز برای حل نمودن واکسن بایستی در صورت امکان در تانکهای بزرگ پالستیکی و تمیز ریخته
شده و هر بسته محصول دو قلو را در 211 لیتر آب حل نمایید . ابتدا بسته بزرگتر را در آب حل نموده و به آرامی مخلوط نمایید تا کف نکند و 21 دقیقه بعد ساشه کوچک را در آن محلول بریزید . در صورت حل شدن کامل لکه های رنگی در محلول ، میتوان چند دقیقه بعد واکسن را در محلول نهایی حل نمود .
برای مصرف واکسن توسط 05 تا 05 درصد از گله ) موفق ترین برنامه مصرف در روش آشامیدنی( ، انجام اقدامات زیر ضروری است :

 •  گله را بسته به سن آنها و میزان درجه حرارت محیط به مدت 0 تا 7 ساعت تشنه نگه دارید .
 •  واکسیناسیون را در ابتدای صبح انجام دهید.
 •  تعداد ظروف آب خوری در هنگام مصرف واکسن را 75 % افزایش دهید.
 •  در هنگام مصرف واکسن در فارم در کناره های سالن به آرامی حرکت و طیور را به آرامی به سمت آبخوریها هدایت نمایید.

هیچ وقت نگران 05 تا 75 درصد باقی مانده گله نباشید و بر اساس رنگی شدن نوک پرنده آنها را کنترل ننمایید چراکه رنگ از جذب واکسن جلوگیری کرده و در گوشت طیور باعث ایجاد باقی مانده مواد شیمیایی می گردد.و هم چنین 05 تا 75 % باقی مانده فاقد نوکهای رنگی را نمی توان با زور مجبور به آشامیدن آب نمود !!!!. 05 تا 75 % باقی مانده در اثر تماس با سایر پرندگان و یا از طریق بستر با ذرات واکسن تماس پیدا میکنند.

بازدید 100657 بار

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های