آفلاتوکسين در جيره طيور چه تاثيري بر سلامتي پرندگان دارد ؟ آيا آفلاتوکسين در طيور فقط منجر به مسموميت مي شود و يا عوارض ديگري نيز به دنبال دارد؟ آفلاتوکسين  ها يک نوع مايکوتوکسين هستند. واژه مايکوتوکسين از دو کلمه مايکس (Mykes) به معناي قارچ و و توکسيکون (Toxicon) به معناي سم گرفته شده است. در واقع مايکوتوکسين ها متابوليت هاي سمي قارچ ها هستند که از وزن مولکولي پاييني برخودارند. تقريبا 200 گونه از کپک ها ميتوانند مايکوتوکسين توليد کنند. آفلاتوکسين ها ( Afalatoxins ) ، زيرالنون ( Zearalenon ) ، اوکراتوکسين ( Ochratoxin A ) ، فومونيسين (  Fumonisins )  تريکوتيسين ها مثل دي اوکسي نيوالنول و سم T2  از جمله مايکوتوکسين هايي هستند که به شدت مي توانند بر روي سلامت ، توليد و بازده اقتصادي گله هاي طيور تاثير بگذارند. رشد قارچ ها و در نتيجه توليد مايکوتوکسين ها توسط انها تحت تاثير عواملي همچون فصل ، محل کاشت يا محل مزرعه ، خشکي آب و هوا و زمان برداشت محصولات کشاورزي دارد.
 آفلاتوکسين ها گروهي از مايکوتوکسين هايي هستند که توسط آسپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس پارازيتيکوس توليد مي شوند. متاسفانه اين قارچ ها اغلب در در مواد خوارکي که براي طيور استفاده مي شوند يافت مي شوند.  آفلاتوکسين هاي B1 ، B2 ، G1 ، G2  فرم هاي مرسوم آفلاتوکسين مي يباشند و در بين آنها آفلاتوکسين B1 فرم مرسوم تر و فعال تري از آفلاتوکسين ميباشد.
آفلاتوکسين ها تاثيرات منفي زيادي بر طيور ميگذارند. آفلاتوکسين در طيور ميتواند باعث کاهش وزن گيري پرنده شود . همچنين آفلاتوکسين در طيور مي توانند باعث بدتر شدن ضريب تبديل خوراک ، کاهش توليد تخم مرغ و همچنين کاهش وزن تخم هاي توليدي شوند. از سوي ديگر آفلاتوکسين در طيور مي تواند منجر به افزايش چربي کبدي ، تغيير در وزن ارگان هاي بدن و کاهش پروتتين سرمي شوند. همچنين آفلاتوکسين ها در طيور مي توانند باعث آسيب کبدي در طيور شوند . نکته جالب توجه اين است که تحقيقات نشان داده است که آفلاتوکسين در طيور مي تواند باعث کاهش فعاليت آنزيم هاي هضمي شوند که نتيجه ان کاهش هضم نشاسته ، پروتيين و ليپيد شود .   آفلاتوکسن ها در طيور ميتوانند باعث سرکوب سيستم ايمني شوند.  سرکوب سيستم ايمني توسط آفلاتوکسين ها منجر به بروز برخي از بيماري ها ي ديگر در طيور مي شود . همچنين سرکوب سيستم ايمني توسط آفلاتوکسين ها مي تواند در نهايت منجر به شکست برنامه واکسيناسيون و کاهش تيتر آنتي بادي ها شود.