عواملی که در کار ایمن سازی مرغ ها در مرغداری های صنعتی تداخل پیدا می کنند و سبب ضعف کارایی واکسن می شوند را می توان به 3 گروه تقسیم کرد : 1-عوامل مربوط به خود واکسن

2-عوامل مربوط به مدیریت واکسن 

3-عوامل مربوط به خود مرغ